تصمیمات مجمع

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

گزارش های پیوست شده، شامل شرح تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام می باشد و اطلاعات مهمی از جمله میزان توافق شده سود تقسیمی را شامل می باشد.

دریافت آخرین گزارش ها