گزارش کنترل داخلی

گزارش کنترل داخلی

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده است و محدود به کنترل های داخلی حاکم بر گزارشهای مالی می باشد.

دریافت آخرین گزارش ها