آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهم – نوبت دوم – سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهم – نوبت دوم – سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران
نماد: واعتبار (خعتبار)

شماره ثبت : ۱۴۰۴۶

شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

نظر به اینکه پیرو آگهی دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی عام) در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۰۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷، جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ به علت عدم حصول حدنصاب قانونی، رسمیت نیافتبه موجب مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تجارت، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام نوبت دوم این شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ به آدرس : ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان اقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنری سمر، برگزار خواهد شد.

ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالنتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

 

 

اشتراک گذاری پست