آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران
نماد: واعتبار (خعتبار)

کد صنعت:۵۶۹۹۲۸

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ در محل مرکز آموزشی فرهنگی رفاهی آموزشو پرورش منطقه ۳ (خانه معلم) واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالتر از میرداماد، جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ سالن برهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالنتشار
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

 

 

اشتراک گذاری پست