صورت های مالی همراه با گزارش حسابرسی

صورت های مالی اساسی و یادداشت های توضیحی

گزارش های پیوست شده، شامل صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل ترازنامه ها، صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد میباشد و بر اساس نظرات حسابرسان رسمی مطابق با استانداردهای حسابرسی تهیه شده است.

دریافت آخرین گزارش ها