سوالات متداول سهامدارن

سوالات عمومی سهامداران شرکتهای گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

با توجه به اوضاع اقتصادی و شرایط جدید واحد سهام و مجامع گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، واحد سهام، مجامع و منابع انسانی اقدام به جمع آوری سوالات متداول پرسیده شده از سوی سهامداران کرده اند تا بتوان پاسخ های استاندارد و مناسبی را به سوالات سهامداران ارائه نمود. سوالات به شرح ذیل می باشد:


سهام شرکت در یکسال گذشته بیش از ۱۰۰% بازدهی داشته که این بازدهی در مقایسه با شاخص بورس و سایر شرکتها ی سرمایه گذاری جزء بهترین  بازدهی ها بوده . بطور کلی عملکرد سهام شرکت تابعی از عملکرد  بازار سهام میباشد.

قیمت توسط بازار تعیین میشود و شرکت دخالتی در تعیین قیمت شرکت ندارد.

با توجه به خرید شرکتهای زیر مجموعه ودر جهت متمرکز کردن کارکنان شرکتهای سرمایه گذاری خریداری شده و افزایش بهره وری  کارکنان در یک دفتر تجمیع شده اند.

استیجاری

آدرس شرکت در سایت کدال که مرجع اطلاع رسانی به سهامداران است افشاء گردیده است.

بستگی به انتظارات اشخاص از بازدهی بازار و عوامل مهم تاثیر گذار مثل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور دارد

به گزارش فعالیت هیات مدیره مراجعه شود.

بیشتر در شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار که جزئیات این شرکتهای سرمایه پذیر در سایت کدال قابل مشاهده است

شرکت تابع قوانین بورس اوراق بهادار میباشد واین موارد از مفاد این قوانین میباشد.

اگر در جهت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران باشد انجام می شود.

شرکت تابع قوانین بورس اوراق بهادار میباشد واین موارد از مفاد این قوانین میباشد.

اگر در جهت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران باشد انجام می شود.

در سال مالی ۳۱/۰۶/۹۷ بیشترین سود تاریخ توسعه صنعتی محقق شده که طبق برنامه در قالب سود تقسیمی مجمع و افزایش سرمایه از محل انباشته به سهامداران پرداخت خواهد شد.

نحوه دریافت در سایت کدال اطلاع رسانی میشود و از طریق امور سهام شرکت

به امور سهام شرکت مراجعه شود.

از طریق آنلاین و مراجعه به کارگزاری های اوراق بهادار

با مراجعه با سیت بورس میتوان قیمت را در لحظه دید.

بله با وکالتنامه مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار

  • انتقال سهام متوفی به وراث
  • برای انتقال سهام به بازماندگان شخص متوفی نماینده ورثه می تواند با مراجعه به دفاتر پیشخوان ( لیست دفاتر پیشخوان دولت ) دولت نسبت به این موضوع اقدام نمایند.

مدارک لازم:

۱- شناسنامه مرحوم و ورثه ( در صورت ارائه کپی برابر اصل شناسنامه در موارد لازم ، کپی صفحه توضیحات و برای مادر صفحه دوم شناسنامه نیز الزامی است. )
۲- کارت ملی مرحوم و ورثه
۳- گواهی حصروراثت
۴- مفاصا حساب دارایی
۵- گواهی فوت
۶- برگه سهام

اگر ورثه مایل باشند تمام سهام مرحوم تنها به یکی از ورثه منتقل شود می توانند همگی به یکی از ایشان وکالتنامه محضری در خصوص انتقال سهام و دریافت سود داده و وکالتنامه را نیز به عنوان مدرک به شرکت ارائه نمایند.

طبق قانون تا چهارماه پس از اتمام اتمام سال مالی شرکت برگزار خواهد شد.

مراجعه به کارگزاری مربوطه

مطابق با اساسنامه تمرکز روی انواع سرمایه گذاریها میباشد.