ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران

بیش از ۲۲۴۸ نفر شخصیت حقیقی و حقوقی سهامدار شرکت می باشند.

ترکیب سهامداران با مالکیت اصلی (درصد)

  • شرکت توسعه صنعتی
  • شركت ترکویزپارتنرز ليميتد
  • شرکت توسعه آرمان انديش
  • شركت توركوايزتريدينگ ليميتد
  • شرکت وصنعت
  • شاخص سی شركت بزرگ فيروزه
  • سایر سهامداران