سرمایه گذاری ها

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در پایان ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به ترتیب شامل سرمایه گذاری های کوتاه مدت ۸۹% و سرمایه گذاری های بلند مدت (بورسی و غیر بورسی) ۱۱% می باشد.

عمده سهام موجود در سرفصل سرمایه گذاری های کوتاه مدت اوراق خزانه دولتی، قند اصفهان و شرکت سرمایه گذاری مسکن می باشد. همچنین بخش عمده ای از سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت شامل شرکت های سرمایه گذاری وثوق امین، نماد اندیش آرین و نت تجارت اهورا می باشد. با توجه به اقتصاد ایران و فضای سرمایه گذاری کشور، شرکت در چینش پورتفوی خود به طریقی عمل می نماید که با کمترین ریسک، بیشترین عایدی را از بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه کسب نماید. همچنین این شرکت سعی دارد با تشکیل کمیته ریسک در جهت کاهش نوسانات منفی گام بردارد.

سرمایه گذاری های بورسی

اسناد خزانه حدود %۶۰ از ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران را تشکیل میدهد.

ترکیب صنایع پرتفوی شرکت

سرمایه گذاری های غیر بورسی

مهمترین سرمایه گذاری های غیر بورسی شرکت مربوط به مالکیت ۵۰ درصدی شرکت سرمایه گذاری وثوق امین به ارزش ۶۴ میلیارد ریال و مالکیت ۱٫۵ درصدی شرکت نت تجارت اهورا (شیپور) به ارزش  ۱۳۴ میلیارد ریال می باشد. قابل ذکر است که شیپور یکی از سامانه های برتر فعال در زمینه نیازمندی های آنلاین تبدیل شده و اکنون یکی از ۱۰ استارت آپ برتر کشور می باشد.